Jakie normy bezpieczeństwa spełniają paliwa?

Wszystkie paliwa sprzedawane i magazynowane na terenie Polski powinny spełniać określone przepisami normy bezpieczeństwa. Co wpływa na bezpieczeństwo paliw? Jakie aspekty sprawdza się podczas badania jakości?

Jakie wymagania prawne muszą spełniać paliwa?

Wszystkie paliwa gromadzone lub wprowadzane do obrotu w Polsce muszą zostać poddane kontroli jakości i spełniać szereg wymogów bezpieczeństwa. Podczas badań szczególną uwagę zwraca się na:

  • aspekt potencjalnego wpływu na środowisko naturalne,
  • możliwe oddziaływanie na zdrowie człowieka,
  • wpływ na pracę silników w różnego typu pojazdach.

Przepisy uwzględniają oczywiście różnorodność paliw, dlatego do każdego rodzaju paliwa przypisane są inne wymagania jakościowe. Po przebadaniu i ustaleniu zgodności paliwa z wymogami, hurtownia paliw otrzymuje świadectwo jakości z informacją i właściwościach i parametrach towaru.

Jakie wymogi jakości muszą spełniać paliwa?

Każde z paliw ma nieco inne właściwości fizykochemiczne, dlatego też wymagania jakościowe stawiane przed benzyną i olejem napędowym będą się od siebie różnić. Parametry benzyn opisane są przez normę PN-EN 228, natomiast dla olejów napędowych obowiązująca jest norma EN 590. Podstawowe wymogi, które dla obu paliw są wspólne, to:

  • prawidłowe i efektywne spalanie,
  • zachowanie trwałości podczas magazynowania, dystrybucji i przebywania w układzie zasilania pojazdu,
  • brak wytwarzania zagrożenia dla środowiska naturalnego,
  • wytwarzanie jak najmniejszej ilości szkodliwych substancji w procesie spalania.

Ponadto każde z paliw musi spełniać określone dla danej substancji parametry. W przypadku benzyny jest to między innymi: liczba oktanowa, lotność, gęstość, stabilność oksydacyjna, możliwości powstawania korozji, zawartość siarki, tlenu, ołowiu i węglowodorów. Oleje napędowe bada się natomiast pod kątem: liczby cetanowej, gęstości, lepkości, składu frakcyjnego, zawartości siarki i wody, możliwości powstania korozji, temperatury zapłonu i parametrów niskotemperaturowych.